Algemene leveringsvoorwaarden

     
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN     
1. ALGEMEEN
a. De onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle met ons gesloten overeenkomsten, of hieruit voortvloeiende overeenkomsten, met inbegrip van verstrekte adviezen en/ of mededelingen.
b. Afwijkende bepalingen en/of afspraken, waaronder te begrijpen eventueel gehanteerde algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts dan van toepassing wanneer wij die uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarden c.q. schriftelijk bevestigen.
c. Alle aanbiedingen en leveringen door ons van door ons van derden gekochte c.q. betrokken goederen of onderdelen daarvan zijn mede onderworpen aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, waaronder deze derden de levering aan ons hebben verricht, een en ander voor zover daarvan in de onderhavige voorwaarden niet wordt afgeweken.
2. AANBIEDINGEN
a. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
b. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat de bestelling en/of de opdracht van de wederpartij, al dan niet n.a.v. een door ons uitgebrachte offerte, schriftelijk door ons is aanvaard, dan wel door de feitelijke uitvoering van de bestelling en/of opdracht.
c. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven behoudens reclame binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
d. Aanvaarding gebeurt slechts onder de voorwaarde van goedkeuring door onze kredietverzekering. Indien de kredietverzekering geen goedkeuring verleent, hebben wij 1) het recht de overeenkomst te annuleren, zonder schadeplichtig te zijn, of 2) directe betaling te verlangen; ook indien in de overeenkomst iets anders is opgenomen. e. Aanbiedingen en toezeggingen van door ons ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers of werknemers verbinden ons slechts indien en nadat zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3. PRIJZEN
a. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, inclusief omzetbelasting alsmede andere heffingen c.q. rechten welke van overheidswege worden geheven.
b. Indien, na het tot stand komen van de overeenkomst maar voor de datum van levering, zich prijswijzigingen ten laste van ons voordoen, zijn wij gerechtigd de eventuele meerkosten bij wederpartij in rekening te brengen. Indien wij de prijs binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst verhogen is wederpartij bevoegd de overeenkomst door een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden.
c. Alle prijzen zijn af magazijn, althans de plaats waar de goederen worden verzonden, tenzij anders overeengekomen.
d. Betaling geschied 1 dag voor aflevering.
4. LEVERING
a. De plaats van levering is de plaats van waar de goederen worden verzonden.
b. Opgaven omtrent levertijden en -termijnen gelden slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
c. Ingeval van Franco-levering wordt de wijze van vervoer door ons bepaald. Ingeval van niet-Franco-levering worden de goederen geacht aan de wederpartij te zijn geleverd op het moment dat deze op ons bedrijf door de wederpartij in ontvangst zijn genomen of geladen zijn op het door of vanwege de wederpartij gezonden transportmiddel. Goederen reizen voor rekening en risico van de wederpartij zowel bij Franco levering als bij niet-Franco-levering.
d. Indien de wederpartij de door ons ter levering aangeboden goederen om welke  reden dan ook niet afneemt, komen alle kosten welke hieruit voor ons voort- vloeien, zoals bijvoorbeeld vervoers- en opslagkosten, voor rekening van de  wederpartij. Na een periode van 4 (vier) weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van de betreffende zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten die daarmee zijn gemoeid, komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd het recht van ons volledige schadevergoeding te vorderen.
5. KLACHTRECHT
a. Klachten met betrekking tot zichtbare afwijkingen aan en/of gebreken van geleverde goederen, dienen binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst door of vanwege de wederpartij schriftelijk bij ons te worden ingediend, zulks op straffe van verval van het klachtrecht.
b. Klachten met betrekking tot afwijkingen aan en/of gebreken van geleverde goederen die eerst later, maar binnen 3 (drie) maanden, gerekend vanaf de dag van levering, aan het licht treden, moeten binnen 5 (vijf) dagen nadat de afwijking en/ of het gebrek aan de wederpartij redelijkerwijs had kunnen blijken, schriftelijk bij ons worden ingediend, op straffe van verval van het klachtrecht.
c. Indien een klacht gegrond is dan hebben wij het recht naar onze keuze de betreffende goederen te herstellen of te vervangen dan wel het voor deze goederen verschuldigde factuurbedrag te crediteren of terug te betalen.
d. De wederpartij zal aan het gegrond zijn van een klacht geen recht op wijziging of ontbinding van de overeenkomst en/of korting en/of compensatie van enig door wederpartij verschuldigd bedrag kunnen ontlenen.
6. OVERMACHT
a. Indien wij onze verplichtingen uit de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk kunnen nakomen als gevolg van overmacht zijn wij gerechtigd naar onze keuze hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang te annuleren, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten met de duur der overmacht, zonder dat wij schadeplichtig zijn.
b. Onder overmacht wordt o.a. verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk dan wel bezwaarlijker of kostbaarder maakt, alsmede oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, staat van beleg, oproer, werkstaking, brand, werkliedenuitsluiting, ingrijpende wijzigingen in de valutaverhoudingen, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen van grondstoffen en energie, transportmoeilijkheden, ernstige storingen in ons bedrijf of niet tijdige of niet behoorlijke uitvoeringen door toeleveringsbedrijven.
7. BETALING
a.  Betaling dient te geschieden in contanten te onzer vestigingsplaats, dan wel op een onzer bankrekeningen uiterlijk één dag voor  de leveringsdatum, zonder dat korting en/of schuldvergelijking is toegestaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Wij zijn bevoegd gehele vooruitbetaling van een bestelling te verlangen. De wederpartij is gehouden op eerste verzoek zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst.
c. Wij zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de ons overigens toekomende rechten (op nakoming of schadevergoeding), indien:
1. de wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt, aangifte tot failliet-  verklaring doet of verzoekt om te worden toegelaten tot de wettelijke   schuldsaneringsregeling;
2. het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd;
3. het bedrijf van de wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
4. een onderhands akkoord wordt aangeboden;
5. op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij beslag wordt gelegd;
6. ingevolge enige wettelijke verplichting mededeling van betalingsonmacht   wordt gedaan;
7. de wederpartij met enige betaling in achterstand verkeert.
8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Bij verkoop door ons aan de wederpartij zal de eigendom van de verkochte zaken niet eerder overgaan dan op het moment waarop integraal aan ons voldaan zijn:
1. de door de wederpartij verschuldigde koopsom en het eventueel meerdere verschuldigde terzake alle krachtens overeenkomst geleverde of te   leveren zaken en verrichte of te verrichten werkzaamheden;
2. alle vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van   zodanige overeenkomst.
b. De wederpartij is voor de algehele betaling der openstaande vorderingen niet bevoegd de door ons geleverde goederen aan derden te verpanden of de eigendom over te dragen dan overeenkomstig zijn normale bedrijfsuitoefening of de normale bestemming der goederen. De wederpartij heeft jegens ons een mededelingsplicht indien derden rechten (willen) doen gelden op door ons onder het eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. c. In geval van handelingen van de wederpartij, waaruit blijkt dat deze niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, er sprake is van betalingsachterstand, surséance van betalingen of faillissement aan de zijde van de wederpartij, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek de verkochte zaken aan ons terug te geven. Daartoe zijn wij bevoegd ons zonder schriftelijke waarschuwing of mededeling bij de wederpartij te vervoegen teneinde de verkochte zaken direct onder ons te nemen.
9. AANSPRAKELIJKHEID
a. Omdat vele factoren buiten ons om, zoals de bewaring en/of opslag en/of toepassing volgens de etiketvoorschriften door wederpartij van de geleverde goederen, alsmede o.a. weersinvloeden op de werking daarvan, het resultaat kunnen beïnvloeden, kunnen wij niet instaan voor een deugdelijke werking van de geleverde goederen.
b. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- en/of andere schade, direct of indirect, voortvloeiende uit o.a. het laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, het in het verkeer brengen of gebruik van de geleverde goederen.
c. Mede gelet op het bepaalde in sub a zijn wij evenmin aansprakelijk voor schade welke ontstaat in verband met door ons en/of door ons ingeschakelde tussenpersonen en/of vertegenwoordigers en/of werknemers verstrekte mededelingen en/ of toelichtingen  en/of adviezen, in de ruimste zin des woord, o.a. ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, de samenstelling en/of de geschiktheid van door ons of derden aan wederpartij te leveren of te verstrekken goederen. Gebruik van geleverde goederen in strijd met de voorschriften van de fabrikant, geschiedt altijd voor eigen risico en rekening van de wederpartij.
d. Indien wij niettemin aansprakelijk zouden zijn voor door de wederpartij geleden schade zijn wij slechts gehouden tot betaling van een bedrag tot ten hoogste de factuurwaarde van de door ons of derden geleverde goederen in verband waarmee de schade is ontstaan.
e. De in dit artikel gestelde aansprakelijkheidsuitsluiting resp. beperking gelden niet ingeval van opzet, grove schuld of grove nalatigheid.
f. Mede gelet op het bepaalde in sub a zijn wij niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het zelf aan leggen/bewerken/renoveren van een Sedumdak.  Mede schade aan het dak, lekkages, en draagkracht zijn voor geheel  eigen risico.
10.  PARTIËLE NIETIGHEID Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden door de wederpartij ofwel ten gevolge van een rechterlijke uitspraak nietig of niet van kracht zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
11.  VERTALINGEN Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Indien deze algemene voorwaarden worden vertaald in een andere taal, zal bij een verschil van mening over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn.
12.  TOEPASSELIJK RECHT Op alle door ons gesloten overeenkomsten of op hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
13.  GESCHILLENBESLECHTING Alleen de burgerlijke rechter van het arrondissement Roermond neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Wij mogen van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
14.  DEPONERING Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten  kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo onder nummer  ……..
     
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN     
1. ALGEMEEN
a. De onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle met ons gesloten overeenkomsten, of hieruit voortvloeiende overeenkomsten, met inbegrip van verstrekte adviezen en/ of mededelingen.
b. Afwijkende bepalingen en/of afspraken, waaronder te begrijpen eventueel gehanteerde algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts dan van toepassing wanneer wij die uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarden c.q. schriftelijk bevestigen.
c. Alle aanbiedingen en leveringen door ons van door ons van derden gekochte c.q. betrokken goederen of onderdelen daarvan zijn mede onderworpen aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, waaronder deze derden de levering aan ons hebben verricht, een en ander voor zover daarvan in de onderhavige voorwaarden niet wordt afgeweken.
2. AANBIEDINGEN
a. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
b. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat de bestelling en/of de opdracht van de wederpartij, al dan niet n.a.v. een door ons uitgebrachte offerte, schriftelijk door ons is aanvaard, dan wel door de feitelijke uitvoering van de bestelling en/of opdracht.
c. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven behoudens reclame binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
d. Aanvaarding gebeurt slechts onder de voorwaarde van goedkeuring door onze kredietverzekering. Indien de kredietverzekering geen goedkeuring verleent, hebben wij 1) het recht de overeenkomst te annuleren, zonder schadeplichtig te zijn, of 2) directe betaling te verlangen; ook indien in de overeenkomst iets anders is opgenomen. e. Aanbiedingen en toezeggingen van door ons ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers of werknemers verbinden ons slechts indien en nadat zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3. PRIJZEN
a. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, inclusief omzetbelasting alsmede andere heffingen c.q. rechten welke van overheidswege worden geheven.
b. Indien, na het tot stand komen van de overeenkomst maar voor de datum van levering, zich prijswijzigingen ten laste van ons voordoen, zijn wij gerechtigd de eventuele meerkosten bij wederpartij in rekening te brengen. Indien wij de prijs binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst verhogen is wederpartij bevoegd de overeenkomst door een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden.
c. Alle prijzen zijn af magazijn, althans de plaats waar de goederen worden verzonden, tenzij anders overeengekomen.
d. Betaling geschied 1 dag voor aflevering.
4. LEVERING
a. De plaats van levering is de plaats van waar de goederen worden verzonden.
b. Opgaven omtrent levertijden en -termijnen gelden slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
c. Ingeval van Franco-levering wordt de wijze van vervoer door ons bepaald. Ingeval van niet-Franco-levering worden de goederen geacht aan de wederpartij te zijn geleverd op het moment dat deze op ons bedrijf door de wederpartij in ontvangst zijn genomen of geladen zijn op het door of vanwege de wederpartij gezonden transportmiddel. Goederen reizen voor rekening en risico van de wederpartij zowel bij Franco levering als bij niet-Franco-levering.
d. Indien de wederpartij de door ons ter levering aangeboden goederen om welke  reden dan ook niet afneemt, komen alle kosten welke hieruit voor ons voort- vloeien, zoals bijvoorbeeld vervoers- en opslagkosten, voor rekening van de  wederpartij. Na een periode van 4 (vier) weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van de betreffende zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten die daarmee zijn gemoeid, komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd het recht van ons volledige schadevergoeding te vorderen.
5. KLACHTRECHT
a. Klachten met betrekking tot zichtbare afwijkingen aan en/of gebreken van geleverde goederen, dienen binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst door of vanwege de wederpartij schriftelijk bij ons te worden ingediend, zulks op straffe van verval van het klachtrecht.
b. Klachten met betrekking tot afwijkingen aan en/of gebreken van geleverde goederen die eerst later, maar binnen 3 (drie) maanden, gerekend vanaf de dag van levering, aan het licht treden, moeten binnen 5 (vijf) dagen nadat de afwijking en/ of het gebrek aan de wederpartij redelijkerwijs had kunnen blijken, schriftelijk bij ons worden ingediend, op straffe van verval van het klachtrecht.
c. Indien een klacht gegrond is dan hebben wij het recht naar onze keuze de betreffende goederen te herstellen of te vervangen dan wel het voor deze goederen verschuldigde factuurbedrag te crediteren of terug te betalen.
d. De wederpartij zal aan het gegrond zijn van een klacht geen recht op wijziging of ontbinding van de overeenkomst en/of korting en/of compensatie van enig door wederpartij verschuldigd bedrag kunnen ontlenen.
6. OVERMACHT
a. Indien wij onze verplichtingen uit de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk kunnen nakomen als gevolg van overmacht zijn wij gerechtigd naar onze keuze hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang te annuleren, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten met de duur der overmacht, zonder dat wij schadeplichtig zijn.
b. Onder overmacht wordt o.a. verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk dan wel bezwaarlijker of kostbaarder maakt, alsmede oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, staat van beleg, oproer, werkstaking, brand, werkliedenuitsluiting, ingrijpende wijzigingen in de valutaverhoudingen, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen van grondstoffen en energie, transportmoeilijkheden, ernstige storingen in ons bedrijf of niet tijdige of niet behoorlijke uitvoeringen door toeleveringsbedrijven.
7. BETALING
a.  Betaling dient te geschieden in contanten te onzer vestigingsplaats, dan wel op een onzer bankrekeningen uiterlijk één dag voor  de leveringsdatum, zonder dat korting en/of schuldvergelijking is toegestaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Wij zijn bevoegd gehele vooruitbetaling van een bestelling te verlangen. De wederpartij is gehouden op eerste verzoek zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst.
c. Wij zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de ons overigens toekomende rechten (op nakoming of schadevergoeding), indien:
1. de wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt, aangifte tot failliet-  verklaring doet of verzoekt om te worden toegelaten tot de wettelijke   schuldsaneringsregeling;
2. het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd;
3. het bedrijf van de wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
4. een onderhands akkoord wordt aangeboden;
5. op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij beslag wordt gelegd;
6. ingevolge enige wettelijke verplichting mededeling van betalingsonmacht   wordt gedaan;
7. de wederpartij met enige betaling in achterstand verkeert.
8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Bij verkoop door ons aan de wederpartij zal de eigendom van de verkochte zaken niet eerder overgaan dan op het moment waarop integraal aan ons voldaan zijn:
1. de door de wederpartij verschuldigde koopsom en het eventueel meerdere verschuldigde terzake alle krachtens overeenkomst geleverde of te   leveren zaken en verrichte of te verrichten werkzaamheden;
2. alle vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van   zodanige overeenkomst.
b. De wederpartij is voor de algehele betaling der openstaande vorderingen niet bevoegd de door ons geleverde goederen aan derden te verpanden of de eigendom over te dragen dan overeenkomstig zijn normale bedrijfsuitoefening of de normale bestemming der goederen. De wederpartij heeft jegens ons een mededelingsplicht indien derden rechten (willen) doen gelden op door ons onder het eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. c. In geval van handelingen van de wederpartij, waaruit blijkt dat deze niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, er sprake is van betalingsachterstand, surséance van betalingen of faillissement aan de zijde van de wederpartij, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek de verkochte zaken aan ons terug te geven. Daartoe zijn wij bevoegd ons zonder schriftelijke waarschuwing of mededeling bij de wederpartij te vervoegen teneinde de verkochte zaken direct onder ons te nemen.
9. AANSPRAKELIJKHEID
a. Omdat vele factoren buiten ons om, zoals de bewaring en/of opslag en/of toepassing volgens de etiketvoorschriften door wederpartij van de geleverde goederen, alsmede o.a. weersinvloeden op de werking daarvan, het resultaat kunnen beïnvloeden, kunnen wij niet instaan voor een deugdelijke werking van de geleverde goederen.
b. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- en/of andere schade, direct of indirect, voortvloeiende uit o.a. het laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, het in het verkeer brengen of gebruik van de geleverde goederen.
c. Mede gelet op het bepaalde in sub a zijn wij evenmin aansprakelijk voor schade welke ontstaat in verband met door ons en/of door ons ingeschakelde tussenpersonen en/of vertegenwoordigers en/of werknemers verstrekte mededelingen en/ of toelichtingen  en/of adviezen, in de ruimste zin des woord, o.a. ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, de samenstelling en/of de geschiktheid van door ons of derden aan wederpartij te leveren of te verstrekken goederen. Gebruik van geleverde goederen in strijd met de voorschriften van de fabrikant, geschiedt altijd voor eigen risico en rekening van de wederpartij.
d. Indien wij niettemin aansprakelijk zouden zijn voor door de wederpartij geleden schade zijn wij slechts gehouden tot betaling van een bedrag tot ten hoogste de factuurwaarde van de door ons of derden geleverde goederen in verband waarmee de schade is ontstaan.
e. De in dit artikel gestelde aansprakelijkheidsuitsluiting resp. beperking gelden niet ingeval van opzet, grove schuld of grove nalatigheid.
f. Mede gelet op het bepaalde in sub a zijn wij niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het zelf aan leggen/bewerken/renoveren van een Sedumdak.  Mede schade aan het dak, lekkages, en draagkracht zijn voor geheel  eigen risico.
10.  PARTIËLE NIETIGHEID Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden door de wederpartij ofwel ten gevolge van een rechterlijke uitspraak nietig of niet van kracht zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
11.  VERTALINGEN Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Indien deze algemene voorwaarden worden vertaald in een andere taal, zal bij een verschil van mening over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn.
12.  TOEPASSELIJK RECHT Op alle door ons gesloten overeenkomsten of op hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
13.  GESCHILLENBESLECHTING Alleen de burgerlijke rechter van het arrondissement Roermond neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Wij mogen van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
14.  DEPONERING Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten  kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo onder nummer 14113078